شماره حساب های بانکی

برای خرید محصولات الوگل نیازی به مراجعه بانک نیست!
23

8346  9814 3389 6104

شماره شبا:

IR 560120020000004864926294

صاحب حساب: نیایش خزائلی

پارسیان

1059 6734 0610 6221

شماره شبا:

IR 770540205880000779982008

صاحب حساب: رضا خزائلی